L'ADL gestionarà el Programa Integral de Qualificació i Ocupació

lunes, 27 de julio de 2015


L'Ajuntament de Santa Pola, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, gestionarà el Programa Integral de Qualificació i Ocupació "PICE" de la Cambra de Comerç d'Alacant, emmarcat a l’ "Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove-Garantia Juvenil", cofinançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, SEPE i el Fons Social Europeu (FSE).


El Programa es compon de tres plans:
 • Pla de Capacitació.
 • Pla de Formació Dual.
 • Pla de Mobilitat.
Els seus objectius fonamentals:
 • Ajustar el finançament a les demandes de l'empresa.
 • Millorar el funcionament i producció de les empreses amb personal qualificat.
 • Traduir la formació en ocupació.
 • Comprometre amb l'ocupació i el futur dels nostres joves.
Beneficiaris:
 • Empreses i autònoms.
 • Joves menors de 29 anys (30 anys en cas de discapacitats), inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que actualment ni treballen, ni estudien.
Sistemàtica de funcionament del PICE l'objectiu és posar en contacte a empreses i joves, mitjançant la:
 • Recerca d'empreses disposades a contractar joves per temps indefinit, en contractes en pràctiques, en contractes per a la formació i l'aprenentatge o la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
 • Oferint als joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil el següent Programa Integral de Qualificació i Ocupació amb els possibles itineraris i mitjançant una Orientació Personalitzada amb tutor personal.
Pla de Capacitació
 • Formació Troncal
Habilitats socials
Competències digitals
Competències en idiomes
 • Certificats Professionalitat de 90 hores
 • Certificat ESO
 • Formació Emprenedors
 • Tutorització Orientació Laboral
Pla de Formació Dual
 • Contractes per a la formació i l'aprenentatge
Pla de Mobilitat
 • Millores competències lingüístiques
 • Desenvolupar capacitats personals
 • Oportunitats laborals o formatives a Europa
Les empreses que decidisquen participar en aquest Programa tindran dret a diverses bonificacions i / o incentius i als joves que hi participen no els suposarà cap cost, podent obtenir una important subvenció si decideixen autoocupar-se.


La ADL gestionará el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 

El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de su Agencia de Desarrollo Local, gestionará el Programa Integral de Cualificación y Empleo “PICE” de la Cámara de Comercio de Alicante, enmarcado en la “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven-Garantía Juvenil”, cofinanciado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, SEPE y el Fondo Social Europeo (FSE).

El Programa se compone de tres planes:
 • Plan de Capacitación.
 • Plan de Formación Dual.
 • Plan de Movilidad.
Sus objetivos fundamentales:
 • Ajustar la financiación a las demandas de la empresa.
 • Mejorar el funcionamiento y producción de las empresas con personal cualificado.
 • Traducir la formación en empleo.
 • Comprometerse con el empleo y el futuro de nuestros jóvenes.

Beneficiarios:
 • Empresas y autónomos.
 • Jóvenes menores de 29 años (30 años en caso de discapacitados), inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que actualmente ni trabajen, ni estudien.

Sistemática de funcionamiento del PICE cuyo objetivo es poner en contacto a empresas y jóvenes, mediante la:
 • Búsqueda de empresas dispuestas a contratar a jóvenes por tiempo indefinido, en contratos en prácticas, en contratos para la formación y el aprendizaje o la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
 • Ofreciendo a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil el siguiente Programa Integral de Cualificación y Empleo con los posibles siguientes itinerarios y mediante una Orientación Personalizada con tutor personal.
Plan de Capacitación
 • Formación Troncal
Habilidades sociales
Competencias digitales
Competencias en idiomas
 • Certificados Profesionalidad de 90 horas
 • Certificado ESO
 • Formación Emprendedores
 • Tutorización Orientación Laboral
Plan de Formación Dual
 • Contratos para la formación y el aprendizaje
Plan de Movilidad
 • Mejoras competencias lingüísticas
 • Desarrollar capacidades personales
 • Oportunidades laborales o formativas en Europa

Las empresas que decidan participar en este Programa tendrán derecho a diversas bonificaciones y/o incentivos y a los jóvenes que participen no les supondrá coste alguno, pudiendo obtener una importante subvención si deciden autoemplearse.