Santa Pola compra tot l’any en Valencià

martes, 30 de septiembre de 2014


Aquesta campanya que presentem “Comprar a Santa Pola, comprar en valencià”, forma part d’un projecte global més complet que ocupa tot l’any: “Santa Pola compra tot l’any en Valencià”, i que ha rebut el recolzament, amb una subvenció que ens ha estat concedida per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Dins de la planificació anual de campanyes de promoció de l’ús del valencià que l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Santa Pola realitza, hi ha una part que s’han dut a terme amb la subvenció.
La campanya editada des de la Regidoria de Normalització Lingüística i a través de l'Agència de Promoció del Valencià, s’inicia en la tardor i va adreçada especialment al sector del comerç. Consta d’unes etiquetes per posar el preu als diferents productes. A més, hem elaborat unes targetes amb les frases bàsiques per poder iniciar una conversa entre venedor/a i usuari/a, que es poden repartir entre la clientela. Aquests vocabularis estan redactats en quatre llengües, com una mostra del desig d’integració de tots els nous vinguts a Santa Pola.
Aquestes campanyes tenen l’objectiu de difondre l’ús de la nostra llengua entre els veïns de la localitat i amb l’interés per ajudar el nostre comerç. Per aquest motiu, a més s’han elaborat unes bosses amb el lema de la campanya que es repartiran en les diferents botigues de la localitat. Si algun establiment o persona està interessat en aconseguir aquest material es pot passar per l’oficina de valencià. D’aquesta manera també volem agrair la col·laboració d’aquests establiments en la difusió de la nostra llengua.

Oficina d’Ús i Promoció del Valencià
Ajuntament de Santa Pola


Santa Pola compra todo el año en valenciano

            Esta campaña que presentamos “Comprar en Santa Pola, comprar en valenciano”, forma parte de un proyecto global más completo que ocupa todo el año: “Santa Pola compra todo el año en valenciano”, y que ha recibido el apoyo con una subvención concedida por la Consellería de Educación, Cultura y Deportes.
            Dentro de la planificación anual de campañas de promoción y uso del valenciano que la Agència de Promoció del Valencià del Ayuntamiento de Santa Pola realiza, hay una parte que se ha llevado a cabo con la subvención.
            La campaña editada desde la Concejalía de Normalización Lingüística y a través de la Agència de Promoció del Valencià, se inicia en el otoño y va dirigida especialmente al sector del comercio. Consta de unas etiquetas para poner el precio a los diferentes productos. Además, hemos elaborado unas tarjetas con las frases básicas para poder iniciar una conversación entre vendedor y usuario, que se pueden repartir entre la clientela. Estos vocabularios están redactados en cuatro lenguas, como una muestra del deseo de integración de todas las personas llegadas a Santa Pola.

            Estas campañas tienen el objetivo de difundir el uso de nuestra lengua entre los vecinos de la localidad y el interés de ayudar a nuestro comercio. Por ese motivo, además se han elaborado unas bolsas con el lema de la campaña que se repartirán entre las distintas tiendas de la villa. Si algún establecimiento o persona está interesada en conseguir este material, puede pasar por la Agència de Promoció del Valencià. De esta manera también queremos agradecer la colaboración de estos establecimientos en la difusión de nuestra lengua.