S'obre un termini per a optar al càrrec de Jutgessa o Jutge de Pau titular

lunes, 8 de mayo de 2017L'Ajuntament de Santa Pola comunica que a partir del dia 9 de maig s'obre un termini d'un mes per a optar al càrrec de Jutgessa o Jutge de Pau titular.

Podran ser nomenades aquelles persones que, tot i no ser llicenciades en Dret, siguen majors d'edat i de nacionalitat espanyola, i no estiguen incurses en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'exercici de les funcions judicials a l'article 389 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. En aquest cas, el càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau si que és compatible amb l'exercici d'activitats professionals o mercantils.


Segons el que estableix l'article 101 de l'esmentada Llei, en els apartats 1 i 2, el nomenament s'efectuarà pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, i per a un període de quatre anys.


Les persones interessades hauran de posar-se en contacte amb el Negociat de Governació i Règim Intern en la segona planta de l'Ajuntament, o cridant al telèfon 966696032

Publicació al BOP: 
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/05/08_85/2017_004786.pdf

-----------------------------------------

Castellano

El Ayuntamiento de Santa Pola comunica que a partir del día 9 de mayo se abre un plazo de un mes para optar al cargo de Jueza o Juez de Paz titular.

Podrán ser nombradas aquellas personas que, aun no siendo licenciadas en Derecho, sean mayores de edad y de nacionalidad española, y no estén incursas en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales en el articulo 389 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En este caso, el cargo de Juez o Jueza de Paz si que es compatible con el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.

Según lo establecido en el articulo 101 de la citada Ley, en los apartados 1 y 2, el nombramiento se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros, y para un periodo de cuatro años.

Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con el Negociado de Gobernación y Régimen Interno en la segunda planta del Ayuntamiento, o llamando al teléfono 966696032

Publicación en el BOP: 
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/05/08_85/2017_004786.pdf