El Ple de l’Ajuntament de Santa Pola aprova la cancel·lació del desenvolupament del sector industrial IN-4 «Las Torres»

lunes, 19 de diciembre de 2016


El passat divendres 25 de novembre, el Ple de l’Ajuntament de Santa Pola va aprovar la cancel·lació del desenvolupament del sector industrial IN-4 «Las Torres», i la caducitat de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) encarregada d’este fi.


El conveni amb la UTE per desenvolupar este sector, va ser aprovat el 10 de maig de 2004. En este conveni es va establir que l’Ajuntament rebria 500.000€ en concepte de millora i aportació al patrimoni municipal de sòl: 250.000€ amb la signatura del conveni, i altres 250.000€ una vegada s’aprovara definitivament el desenvolupament del sector per part de la Conselleria.

Este PDAI (Programa per al Desenvolupament de l’Actuació Integrada) es va començar a tramitar però, mentrestant, l’Ajuntament va promoure un nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que vindria a substituir al Pla General de 1985. Fins que no es va aprovar definitivament el nou Pla General, Conselleria no va aprovar el desenvolupament del sector.

El nou PGOU es va aprovar definitivament i es va publicar al DOCV l’1 de juliol de 2009 i, des d’aquell moment, l’Ajuntament de Santa Pola ni va demanar els 250.000€ restants, ni va obligar a que l’agent urbanitzador desenvolupara el sector, ni tampoc va demanar l’aval de garantia del 7% del cost de la urbanització del sector. En desembre de 2015, ja amb el nou Equip de Govern, la UTE constituïda com agent urbanitzador, va sol·licitar la resolució i liquidació del conveni urbanístic. La decisió final, amb els vots a favor de l’Equip de Govern i l’abstenció de l’oposició, ha sigut l’obligació per part de l’Ajuntament de tornar els 250.000€ que es van avançar més els interessos generats durant els anys que van passar fins que es va aprovar definitivament el nou PGOU.

La determinació d’este Equip de Govern és la de trencar amb el passat i establir unes bases fortes per garantir el futur de Santa Pola, solucionant els problemes que s’havien quedat estancats durant anys i que ningú fins ara havia pres la iniciativa de resoldre.

Sector IN-4 "Las Torres"


-------------------------------------------------------------------

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola aprueba la cancelación del desarrollo del sector industrial IN-4 «Las Torres»


El pasado viernes 25 de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola aprobó la cancelación del desarrollo del sector industrial IN-4 “Las Torres", y la caducidad de la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de este fin.

El convenio con la UTE para desarrollar este sector, fue aprobado el 10 de mayo de 2004. En este convenio se estableció que el Ayuntamiento recibiría 500.000€ en concepto de mejora y aportación al patrimonio municipal de suelo: 250.000€ con la firma del convenio, y otros 250.000€ una vez se aprobara definitivamente el desarrollo del sector por parte de la Conselleria.

Este PDAI (Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada) se empezó a tramitar pero, mientras tanto, el Ayuntamiento promovió un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que vendría a sustituir al Plan General de 1985. Hasta que se aprobó definitivamente el nuevo Plan General, Conselleria no aprobó el desarrollo del sector.

El nuevo PGOU se aprobó definitivamente y se publicó en el DOCV el 1 de julio de 2009 y, desde ese momento, el Ayuntamiento de Santa Pola ni pidió los 250.000€ restantes, ni obligó a que el agente urbanizador desarrollara el sector, ni tampoco pidió el aval de garantía del 7% del coste de la urbanización del sector. En diciembre de 2015, ya con el nuevo Equipo de Gobierno, la UTE constituida como agente urbanizador, solicitó la resolución y liquidación del convenio urbanístico. La decisión final, con los votos a favor del Equipo de Gobierno y la abstención de la oposición, ha sido la obligación por parte del Ayuntamiento de devolver los 250.000€ que se adelantaron más los intereses generados durante los años que pasaron hasta que se aprobó definitivamente el nuevo PGOU.

La determinación de este Equipo de Gobierno es la de romper con el pasado y establecer unas bases fuertes para garantizar el futuro de Santa Pola, solucionando los problemas que se habían quedado estancados durante años y que nadie hasta ahora había tomado la iniciativa de resolver.