LA REGIDORIA DE CULTURA COMUNICA L'OBERTURA DEL TERMINI D'INSCRIPCIÓ AL CONSELL DE CULTURA

viernes, 18 de noviembre de 2016
LA REGIDORIA DE CULTURA COMUNICA L'OBERTURA DEL TERMINI D'INSCRIPCIÓ AL CONSELL DE CULTURA.

El Consell de Cultura de Santa Pola va entrar en vigor el passat 25 d'octubre de 2016. Aquest Consell és l'òrgan consultiu i assessor que ha creat l'Ajuntament de Santa Pola, amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i implicació ciutadana en els assumptes municipals relacionats amb la Cultura i l'Art, i de conservar el patrimoni cultural i artístic existent i enriquir-lo.

Podran participar totes les persones empadronades i les associacions culturals. Aquestes, entre altres coses, podran realitzar propostes d'activitats culturals i participar en la seua realització; assessorar l'Ajuntament en matèria cultural mitjançant informes; formular propostes d'actuació sobre problemes del sector; o donar suport i impulsar relacions amb organismes culturals, tant públics com privats.

El Consell es divideix en Ple del Consell i Comissions de Treball. Aquestes Comissions tindran com a objectiu principal recollir les aspiracions, propostes, idees i suggeriments de la ciutadania per al seu trasllat al Ple del Consell.

S'han creat dues comissions de treball inicials:

a) d'Arts Plàstiques, Visuals i Gràfiques, i de normalització lingüística.

b) d'Arts Escèniques i Musicals.

L'Ajuntament obre un termini de vint dies naturals, a fi que totes aquelles persones que ho desitgen puguen apuntar-se a qualsevol d'aquestes comissions de treball. Aquest termini comença el dia 30 de novembre i acaba el 19 de desembre, ambdós inclosos. La sol·licitud s'ha de fer a través d'un escrit dirigit a l'Alcaldia-Presidència davant el Registre d'Entrada, ubicat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Una vegada transcorregut el període anterior, es publicarà la llista de les persones que integren cada Comissió de Treball, i es concedirà un termini de cinc dies per a esmenar errors.

Conclòs el procediment descrit, es convocarà el dia, hora i lloc de la constitució de les diferents comissions, que previsiblement se celebraran al gener.
Passats aquests terminis, qualsevol persona es podrà inscriure en el Cens en igualtat de condicions que la resta dels membres.

Pel que fa a la participació en el Ple del Consell, podrà haver fins a 4 persones representants de cadascuna de les Comissions de Treball. Aquestes seran designades per les mateixes comissions després de la primera reunió que mantinguen. També podran ser-ho, amb veu però sense vot, les persones que tinguen interès a participar i que sol·liciten la seua inclusió mitjançant sol·licitud dirigida a Alcaldia, davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Santa Pola, vol posar en relleu que en la composició del Ple del Consell es perseguirà la presència equilibrada de dones i homes, de tal manera que cap dels sexes puga representar més del 60% del total.

Tota la informació relativa al Consell de Cultura (llistats definitius, convocatòries, etc.) es publicarà al web de l'Ajuntament, així com a les seues xarxes socials.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LA CONCEJALÍA DE CULTURA COMUNICA LA APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONSELL DE CULTURA.

El Consell de Cultura de Santa Pola entró en vigor el pasado 25 de octubre de 2016. Este Consell es el órgano consultivo y asesor que ha creado el Ayuntamiento de Santa Pola, con el objetivo de fomentar la colaboración e implicación ciudadana en los asuntos municipales relacionados con la Cultura y el Arte, y de conservar el Patrimonio cultural y artístico existente y enriquecerlo. 

Podrán participar todas las personas empadronadas y las asociaciones culturales. Estas, entre otras cosas, podrán realizar propuestas de actividades culturales y participar en su realización; asesorar al Ayuntamiento en materia cultural mediante informes; formular propuestas de actuación sobre problemas del sector; o impulsar y apoyar relaciones con organismos culturales, tanto públicos como privados.

El Consell se divide en Pleno del Consell y Comisiones de Trabajo. Estas Comisiones tendrán como cometido principal recoger las aspiraciones, propuestas, ideas y sugerencias de la ciudadanía para su traslado al Pleno del Consell.

Se han creado dos comisiones de trabajo iniciales:

a) de Artes Plásticas, Visuales y Gráficas, y de normalización lingüística.

b) de Artes Escénicas y Musicales.
 
El Ayuntamiento abre un plazo de veinte días naturales, a fin de que todas aquellas personas que quieran puedan apuntarse a cualquiera de esas Comisiones de Trabajo. Dicho plazo empieza el día 30 de noviembre y termina el 19 de diciembre, ambos inclusive. La solicitud deberá realizarse a través de un escrito dirigido a la Alcaldía-Presidencia ante el Registro de Entrada, ubicado en la planta baja del Ayuntamiento.

Una vez transcurrido el periodo anterior, se publicará la lista de las personas que integran cada Comisión de Trabajo, y se concederá un plazo de cinco días para subsanación de errores.

Concluido el procedimiento descrito, se convocará el día, hora y lugar de la constitución de las diferentes Comisiones, que previsiblemente se celebrarán en enero.

Pasados estos plazos, cualquier persona podrá inscribirse en el Censo en igualdad de condiciones que el resto de los miembros.

En cuanto a la participación en el Pleno del Consell, podrá haber hasta 4 personas representantes de cada una de las Comisiones de Trabajo. Estas serán designadas por las propias Comisiones tras la primera reunión que mantengan. También podrán serlo, con voz pero sin voto, las personas que tengan interés en participar y que soliciten su inclusión mediante solicitud dirigida a Alcaldía, ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa Pola, quiere poner de relieve que en la composición del Pleno del Consell se perseguirá la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que ninguno de los sexos pueda representar más del 60% del total.

Toda la información relativa al Consell de Cultura (listados definitivos, convocatorias, etc) se publicará en la web del Ayuntamiento, así como en sus redes sociales.